آشنایی با php بخش دوم

انواع #متغیر :

1️⃣ عددی (int):

این نوع متغیر یک عدد را داخل متغیر ذخیره میکند که حتی می تواند اعشاری نیز باشد.
$abc = 12345.6 ;
$abc = 123 ;

2️⃣ رشته ای (string):

این نوع متغیر یک رشته یا عبارت را درون متغیر ذخیره می کند.که حتما باید بین دو علامت “” یا ” قرار گیرد. فرق این دو علامت هم در این است “” اگر یک متغیر دیگر درون آن بنوسیم مقدار متغیر را جای گذاری میکند ولی ” دقیقا همان عبارت را ذخیره میکند.

یه توضیح مختصر میدم برای ادامه بحث نیاز داریم.
در PHP از دستور echo برای چاپ استفاده میشود.به طور مثال :
echo 123 ;
عدد 123 را چاپ میکند.
$abc = 123 ;
echo $abc;
مقدار درون متغیر abc را چاپ میکند.
خب در ادامه متغیر ها برای فهمیدن فرق ‘ با ” به مثال زیر توجه کنید.
$number = 1142 ;
$string = “Hello $number” ;
$string2 = ‘Hello $number’ ;
حال اگر با دستور
echo $string ;
مقدار string را چاپ کنیم خروجی
Hello 1142
میدهد در حالی که اگر دستور
echo $string2 ;
را بزنیم تا خروجی string2 را بدهد خروجی به این شکل است:
Hello $number
در ضمن PHP زبان هوشمندی است و اگر شما یک عدد را به صورت رشته درون متغیر بریزید باز هم با آن به شکل یک عدد برخورد میکند. مثال:
$num = 2;
$num2 = “3”
$num3 = ‘4’;
echo $num + $num2 + $num3 ;
خروجی عدد 9 خواهد بود.

3️⃣ درست و غلط (Boolean):

این نوع متغیر فقط دو مقدار true و false را می پذیرد.
$xyz = true ;
$abc = false ;