آشنایی با php بخش سوم

3⃣ آرایه ها (Array) :
هر گاه بخواهیم چند متغیر را داخل یک متغیر داشته ذخیره کنیم از آرایه استفاده میکنیم.
دو نوع آرایه داریم :
1)یک بعدی :
در این نوع آرایه، اعضای آرایه متغیر هستند و هر کدام یک شاخص یا اندیس عددی منحصر به خود دارند و با آن شناخته میشوند. درون آرایه هر کدام از متغیر ها به وسیله , از هم جدا میشوند.
اگر خودمان اندیس را مشخص کنیم آن متغیر به وسیله همان شناخته میشود ولی اگر مشخص نکنیم و فقط مقدار متغیر را وارد کنیم خود PHP شروع می کند و از 0 به متغیر ها اندیس میدهد.
برای درک بهتر به ادامه توجه کنید.

$abc = array(“a1″,”a2”, “a3”);

در اینجا چون اندیسی وارد نکردیم اندیس ها خود به خود از 0 آغاز شده برای مثال اندیس “a1” برابر 0 اندیس “a2” برابر 1 و اندیس “a3” برابر 2 می باشد.

حالا اگر بخواهیم اندیس را خودمان تعیین کنیم به این شکل عمل می کنیم.

$abc = array(“b1″,4=>”b2”,7=> “b3”, “b4”);

خب روش انتخاب اندیس را دیدیم.
چون که “b1” اندیسی ندارد و اولین عضو هست خودکار اندیس 0 میگیرد و “b2” اندیس مشخص دارد و برابر 4 است. اندیس “b3″ برابر 7 و ” b4″ چون اندیس ندارد و اندیس عددی قبل آن 7 بوده اندیس 8 میگیرد.

اندیس ها رشته یا عبارت هم می توانند باشند.
برای مثال:
$abcd = array(3=>”c1″,6=>”c2″,”xyz”=> “c3”, “c4”, “pot”=>”c5”);

خب در آرایه بالا بعضی از متغیر ها اندیس ندارند بعضی اندیس عددی دارند و بعضی اندیس رشته ای.
خب اندیس “c1” برابر 3 است چون مشخص کرده ایم. اندیس “c2” برابر 6 است و این را هم مشخص کرده ایم اندیس “c3” برابر “xyz” هست حالا میرسیم به “c4” که اندیسی مشخص نکرده ایم چون آخرین ادنیس عددی 6 بوده پس “c4” اندیس 7 میگیرد و در آخر “c5” که اندیس “pot” دارد.
برای راحتی می توانیم آرایه را به این شکل هم نشان دهیم.

$abcd = [3=>”c1″,6=>”c2″,”xyz”=> “c3”, “c4”, “pot”=>”c5”];

و هیچ تفاوتی با شکلی که بالا نشان دادیم ندارد.