آشنایی با php بخش ششم

2) عملگر های مقایسه ای :
برای مقایسه ی مقدار تو متغیر از علامت های زیر استفاده میکنیم.

برابری (==):
این علامت مقدار دو متغیر بدون در نظر گرفتن نوع آن ها را مقایسه می کند. اگر با هم یکی بودند مقدار true بر میگرداند و اگر نبودند false بر میگرداند.

نابرابری (=!) :
این علامت مقدار دو متغیر بدون در نظر گرفتن نوع آن ها را مقایسه می کند. اگر با هم یکی نبودند مقدار true بر میگرداند و اگر بودند false بر میگرداند.

حال اگر بخواهیم علاوه بر مقدار نوع متغیر هم بررسی شود.از این علامت ها استفاده میکنیم:

برابری با بررسی نوع متغیر(===):
این علامت مقدار دو متغیر با در نظر گرفتن نوع آن ها را مقایسه می کند. اگر با هم یکی بودند هم مقداری هم از لحاظ نوع متغیر مقدار true بر میگرداند و اگر نبودند false بر میگرداند.

نا برابری با بررسی نوع متغیر(==!):
این علامت مقدار دو متغیر با در نظر گرفتن نوع آن ها را مقایسه می کند. اگر با هم یکی نبودند هم مقداری هم از لحاظ نوع متغیر مقدار true بر میگرداند و اگر بودند false بر میگرداند.
برای درک بهتر به مثال توجه کنید.
$a = 5;
$b = “5”;
در اینجا
$a == $b
درست است و true را برمیگرداند ولی
$a === $b
درست نیست چون با این که برابر هستند ولی متغیر b رشته ای و متغیر a عددی است و مقدار false را برمی گرداند.ولی

$a !== $b
مقدار درست را برمیگرداند زیرا دو متغیر a و b از لحاظ مقدار و نوع برابر نیستند و عبارت درست است.
همچنین از علامت های کوچکتر
(>)
بزرگتر
(<)
کوچکتر مساوی
(<=)
بزرگتر مساوی
(<=)
استفاده می کنیم.