آشنایی با php بخش هفتم

3) عملگر های منطقی :
عملگر های منطقی مکمل عملگر های مقایسه ای هستند و نتیجه دو یا جند عملگر مقایسه ای را به صورت true یا false برمی گردانند.
1️⃣ و (and) (&&):
این دو علامت معنی (و) میدهد ینی اگر تمامی حالات true باشند true برمی گرداند و اگر فقط یکی از حالت ها false باشد false را بر میگرداند. فرق and و && در تقدم محاسبه است که خیلی مورد نیازمان نیست.
$a = 5;
$b = 6;
$c = 7;
$d = 8;
($a < $b and $b < $c and $c >$d)
در اینجا چون $c بزرگتر از $d نیست وشرط آخر false است و همه شرط ها true یا درست نیست مقدار false برگردانده میشود.

2️⃣ یا (or) (||):
این دو علامت معنی (یا) میدهد ینی اگر یکی از حالات true باشند true برمی گرداند و اگر تمامی از حالت ها false باشد false را بر میگرداند. فرق or و || در تقدم محاسبه است که خیلی مورد نیازمان نیست.
$a = 5;
$b = 6;
$c = 7;
$d = 8;
($a < $b or $b > $c or $c >$d)
در اینجا فقط نیاز داریم یک شرط درست باشد تا true برگردانده شود که شرط اول true است و در کل هم true برگردانده میشود.