آشنایی با php بخش پنجم

عملگر ها :
1)عملگر های محاسباتی :
در این قسمت روش استفاده از عملگر ها برای انجام محاسبات ریاضی استفاده میکنیم.
برای جمع :
$jam = $a + $b
تفریق :
$tafriq = $a – $b
ضرب:
$zarb = $a * $b
تقسیم:
$taqsim = $a / $b
باقیمانده :
$baqimande = $a % $b
توان:
$tavan = $a ** $b
دو علامت ++ و — یک واحد به متغیر اضافه یا کسر می کنند .دقت کنید محل قرار گیری مهم است قبل از متغیر بیایند یا بعد از آن بیاید. اگر بعد از متغیر قرار گیرند ابتدا مقدار متغیر برگردانده میشود سپس یک واحد اضافه یا کسر میشود ولی اگر قبل از متغیر بیایند ابتدا یک واحد کم یا زیاد میشود سپس برگردانده میشود.به مثال توجه کنید:❗

$a = 4;
echo $a++;
$b = 7;
echo $b–;
$a = 4;
echo ++$a;
$b = 7;
echo –$b;
خروجی کد بالا ▶
4
7
5
6
خواهد بود.

برای بالا رفتن سرعت می توانیم عملگر ها را قبل از = بیاوریم و عملیات را روی آن ها اعمال کنیم و سپس مقدار جدید را به آن اختصاص دهیم .مانند مثال زیر عبارت های چپ و راست کاملا معادل هستند.
$a = $a + 5; | $a += 5;
$a = $a – 5; | $a -= 5;
$a = $a * 5; | $a *= 5;
$a = $a / 5; | $a /= 5;
$a = $a % 5; | $a %= 5;

در زبان PHP هرگاه بخواهیم دو رشته را به هم متصل کنیم یا دو عدد از . استفاده می کنیم.به مثال توجه کنید.

$a = “sal”;
$c = $a.”am”;
echo $c ;
حال اگر آن را اجرا کنیم تا متغیر c چاپ شود خروجی
salam
خواهد بود.
این مورد هم مانند بقیه حالت خلاصه دارد به شکل زیر :
$a = $a . ‘String’; | $a .= ‘String’;
و عبارت چپ و راست کاملا معادل هستند.