آشنایی با php بخش چهارم

روش فراخوانی از آرایه ها:
حال که متغیر ها را درون آرایه ذخیره کردیم می خواهیم آن ها را خارج کرده و استفاده کنیم که به این شکل عمل می کنیم.

$abc = [3=>”c1″,6=>”c2″,”xyz”=> “c3”, “c4”, “pot”=>”c5”];
$c1 = $abc[3];
$c2 = $abc[6];
$c3 = $abc[“xyz”];
$c4 = $abc[7];
$c5 = $abc[“pot”];

2)آرایه های چند بعدی:
در این نوع آرایه به جای متغیر ها می توان آرایه قرار داد و آرایه های تو در تو ساخت. و این به این معنی نیست حتما باید تمام اعضا آرایه باشند می توانند آرایه یا متغیر باشند.
مثال:

$abcde = [“t”=>[“d1″=>”e1″,”e2″,2=>”e3”],[“d2″=>”f1″,”f2″,2=>”f3″],”d3″=>”g1″,”g2”];

آرایه اصلی چهار عضو دارد که عضو اول دوم خود آرایه هستند و اعضای سوم و چهارم متغیر برای درک بهتر اندیس ها و روش فراخوانی داده ها شکل درختی به این شکل میشود.
Array(
[t] => Array(
[d1] => e1
[0] => e2
[2] => e3)
[0] => Array(
[d2] => f1
[0] => f2
[2] => f3)
[d3] => g1
[1] => g2
)
مثلا برای فراخوانی “f3” به این شکل عمل میکنیم
$f3 = $abcde[0][2];
یا مثلا “e3” :
$e3 = $abcde[“t”][2];