تفاوت دستور echo و print

تفاوت دستور echo و print

تفاوت دستور echo و print

تفاوت دستور echo و print