متغیرها در PHP

متغیرها در PHP : متغیر چیست و نحوه کاربرد آن چگونه است؟

متغیرها برای نگهداری اطلاعات و سپس استفاده از آنها در جای های دلخواه به کار می روند…

برای تعریف یک متغیر در PHP ، ابتدا علامت $ را قرار داده و سپس نام آن را تعیین می کنید .

synatx :

 

متغیرها در PHP

نکته اول : توجه کنید که اگر علامت $ را فراموش کنید ، متغیر تعریف نخواهد شد .


نکته دوم : زبان PHP در تعریف متغیرها به کوچک و بزرگ بودن حروف حساس است . بنابراین برای مثال متغیر Num با num متفاوت خواهد بود .


نکته سوم : نام متغیرها فقط می تواند شامل حروف ، اعداد و یا علامت _ باشد . برای مثال نام Int_Num صحیح و نامی مثل Int%Num غلط است .


نکته چهارم : نام یک متغیر نمی تواند شامل فاصله باشد . اگر نام متغیر بیش از یک کلمه است ، باید با علامت _ آن را از هم جدا کرده و یا با بزرگ و کوچک نوشتن حروف ، کلمات را از هم تمایز دهید . برای مثال Int_Num یا IntNum . توجه داشته باشید مثلا نام Int Num غلط است .


نکته پنجم : در متغیر های تعریف شده بالا متغیر My_Name از نوع متن ( String ) و متغیر Int_Num از نوع عددی ( Integer ) خواهند بود . دقت کنید که مقدار های متنی باید در بین دو علامت ” ” تعریف شوند . ولی برای عدد اینگونه نیست .