متغیر ها درون و بیرون از عملگرها

متغیر ها درون و بیرون از عملگرها

متغیر ها درون و بیرون از عملگرها

متغیر ها درون و بیرون از عملگرها